• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Algemene voorwaarden Vlinder uitvaartverzorging/Caroline de Widt Bark 18, 9606 RA Kropswolde

Artikel 1: Overeenkomst/opdrachtformulier
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tot stand gekomen afspraken tussen Vlinder uitvaartverzorging hierna te noemen ‘de opdrachtnemer’en de ‘opdrachtgever’, de natuurlijke of rechtspersoon die schriftelijk of mondeling opdracht geeft tot het regelen en uitvoeren van de uitvaartverzorging.

Artikel 1a: De opdrachtnemer dient bij de regeling van de uitvaart de algemene voorwaarden uit te reiken.

Artikel 1b: De algemene voorwaarden zijn voor elke opdracht van toepassing: ook als er een vervangende opdrachtgever voor dezelfde uitvaart optreedt of als de uitvaart wordt geregeld door een collega van de opdrachtnemer.

Artikel 1c: De overeenkomst wordt bij voorkeur schriftelijk gesloten. Ondertekening door beide partijen van het opdrachtformulier is daarvoor voldoende.

Artikel 1d: Bij het ontbreken van een schriftelijke overeenkomst maar bij mondeling/telefonisch verstrekte opdrachten is er ook een overeenkomst tot stand gekomen waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Artikel 1d: De opdrachtgever ontvangt een kostenraming van de opdrachtnemer.
Hierin kunnen Pro-memorie posten voorkomen: een  richtprijs van nog onbekende bedragen. Aan deze posten kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen.

Artikel 2: Betaling.
De opdrachtgever betaalt de op basis van het opdrachtformulier en eventueel latere wijzigingen, de gespecificeerde nota binnen 14 dagen na factuurdatum.

Artikel 2a: Heeft de opdrachtgever extra leveringen of diensten gevraagd na ondertekening van de opdracht en heeft dit geleid tot meer uren dan vermeld bij het basistarief, dan verplicht hij zich tot betaling van de hieruit voortvloeiende kosten.

Artikel 2b: De opdrachtgever kan zich binnen zijn verplichting tot betaling er niet op beroepen, dat hij namens en voor rekening van het  vermogen en/of de erven van de overledene heeft gehandeld.

Artikel 2c: De opdrachtnemer is gerechtigd over een betaling die niet tijdig is verricht rente in rekening te brengen over de periode dat de opdrachtgever met de betaling daarvan in verzuim is. Dit verzuim vangt aan op de eerste dag na het verstrijken van de veertien dagen als bedoeld in artikel 2. De rente is gelijk aan de wettelijke rente ingevolge artikel 6:119 en 120 BW.

Artikel 2d: Als de opdrachtgever na het ondertekenen van de opdracht de opdracht intrekt, worden al gemaakte kosten in rekening gebracht.

Artikel 2e: De opdrachtnemer is gerechtigd, bij het in gebreke blijven van betaling van de nota de vordering uit handen te geven. Alle hieruit voortvloeiende (buiten) gerechtelijke kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever en bedragen minimaal 15% van de hoofdsom.

Artikel 2f: In voorkomende gevallen en door de opdrachtnemer als zodanig beoordeeld, dient op basis van de begroting het geraamde bedrag voorafgaand aan de uitvaart aan de opdrachtnemer betaald te worden. Na de uitvaart vindt, indien van toepassing de verrekening plaats.

Artikel 3: Verzekeringen.
Indien er verzekeringspolis(sen) zijn, kan de opdrachtgever de opdrachtnemer machtigen de uitkering te innen en deze in mindering te brengen op de uitvaartnota. Een eventueel overschot wordt aan de begunstigde opdrachtgever/begunstigde uitbetaald.

Artikel 4: Drukwerk/advertenties.
De opdrachtgever krijgt een drukproef overhandigd of gemaild van de rouwbrief en eventuele advertenties. De goedkeuring van de tekst wordt beschouwd als opdracht tot drukken en/of plaatsing. Fouten in goedgekeurde teksten die leiden tot het opnieuw drukken van rouwbrieven of het opnieuw plaatsen van advertenties zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 5: Aansprakelijkheid.
Vlinder uitvaartverzorging staat in voor de juiste regeling en uitvoering van de uitvaart. Oponthoud en vertraging bij de uitvoering van de opdracht zijn uitsluitend voor rekening van de opdrachtnemer indien deze haar redelijkerwijs toegerekend kunnen worden. Voor vertragingen veroorzaakt door opdrachtgever, alsmede oponthoud of vertragingen die niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het rechtsverkeer geldende opvattingen dienen niet voor haar rekening te komen.

Artikel 5a: Klachten over de uitvaartnota dienen binnen 8 dagen na ontvangst van de nota schriftelijk bij de opdrachtnemer ingediend te worden.